top of page

ARDIÇ AR-GE BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

FOROOM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Ardıç Ar-Ge Bilgi ve Teknoloji Çözümleri Anonim Şirketi (“Ardıç” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1.Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir? 

Foroom video konferans hizmetleri (“Foroom”) kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Ürün ve hizmetlerin sağlanması, 

 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,

 • Dolandırıcılık ve suiistimale ilişkin inceleme ve raporlamaların gerçekleştirilmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

 • Onay vermiş olmanız halinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve Şirketimizin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası 

2.Kişisel Verilerininiz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere  Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir. 

 

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, Foroom ürün veya hizmetlerimizin satışı veya sunulması kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda mobil uygulama, Foroom internet sitesi ve e-posta kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. 

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, dolandırıcılık ve suiistimale ilişkin inceleme ve raporlamaların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hallerinde; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası ile ürün ve hizmetlerin sağlanması amaçlarıyla,

 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hallerinde; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla,

 • Veya açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve Şirketimizin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla.

 

4.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page